Nieuws & Publicaties

Bestrijd versnippering farmacie

Pharmaceutisch Weekblad 25 (23 juni 2017, jaargang 152)

Stel kaders om administratieve lasten in de farmacieketen terug te dringen

In onderhandelingen met zorgverzekeraars gaan apothekerscollectieven soms akkoord met clausules die leiden tot onnodige kosten en onuitvoerbare administratieve regels. Pact-onderhandelaar Wim de Schryver roept de farmaciesector op afspraken te maken om versnippering tegen te gaan.

Apothekerscollectieven en zorgverzekeraars hebben inmiddels vijf jaar ervaring opgedaan met marktwerking in de farmaceutische zorg. Op een aantal punten slagen apothekers en zorgverzekeraars er goed in duurzame afspraken te maken. Toch maak ik mij zorgen over twee ontwikkelingen: de kortetermijndoelstellingen bij marktpartijen en de versnippering van regels, waardoor de uitvoering van farmacuetische zorg onnodig wordt belast.

Apothekerscollectieven willen vanzelfsprekend de beste contracten sluiten, dat geldt ook voor Pact, met 325 aangesloten zelfstandige apotheken. Door de - bij iedere zorgverzekeraar en ieder collectief individueel verschillende - aanpak ontstaat nu echter een wildgroei van afspraken en regels die in de praktijk in de apotheek niet meer uitvoerbaar zijn.

Budgetpolis

De budgetpolis van VGZ veroorzaakt bijvoorbeeld veel problemen: aan de apotheekbalie is moeilijk te controleren of een VGZ-verzekerde een budgetpolis heeft. VGZ stopt weliswaar eind van dit jaar met de budgetpolis, maar in de komende zeven maanden gaat de zorgverzekeraar apothekers en patiënten opzadelen met de financiële risico's en de administratieve gevolgen van dit beleid.

Ook gaat VGZ door met het preferentiebeleid voor geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm (weekterhandstelling). De apotheeksector moet speciaal voor dit beleid investeren in machines, processen en de administratieve gevolgen ervan, hetgeen niet in verhouding staat tot de hogere opbrengst voor VGZ.

Niet-concurrentieel

Marktwerking in de farmaceutische zorg is een goede ontwikkeling, maar niet op elk aspect. Ik ben voorstander van concurrentie tussen apothekerscollectieven, maar op kwaliteit en niet met opportunistisch beleid waardoor de hele sector wordt opgezadeld met onnodige kosten. Om te voorkomen dat apothekers worden geconfronteerd met onuitvoerbare initiatieven moeten we als sector afspraken maken over de domeinen die niet-concurrentieel zijn. Ook artsen zijn erin geslaagd om sectorbrede afspraken te maken over minder administratieve lasten.

Ik zou, namens Pact, andere collectieven en de KNMP dan ook graag willen oproepen tot een gezamenlijke aanpak van alle onuitvoerbare regels en administratieve rompslomp in de farmaciesector. Door sectoraal kaders te stellen kunnen we onnodige kosten voorkomen. Dit moet zorgverzekeraars toch ook aanspreken?

Ondanks de verschillende belangen bij collectieven en zorgverzkeraars ben ik ervan overtuigd dat we zo goede afpraken kunnen maken, zowel voor de zorgverzekeraar, de apothekers als de patiënt.

Over de auteur
Wim de Schryver is apotheker, directielid van Plurpharm Groep en onderhandelaar voor de Coöperatieve Apothekersvereniging Pact. Pact vertegenwoordigt 325 zelfstandige apotheken bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars.

Pact vertegenwoordigt inmiddels meer dan 300 apotheken

maart-17

Pact heeft het afgelopen jaar een sterke groei doorgemaakt en vertegenwoordigt nu ruim 300 apotheken voor de zorgcontractering bij Zorgverzekeraars. De goede naam die Pact de afgelopen jaren heeft opgebouwd door haar afspraken waar te maken, de uitstekende prestaties van de bij Pact aangesloten apotheken en de wijze waarop Pact de leden ondersteunt bij de uitvoering van de gemaakte afspraken, hebben zeker aan het succes van de vereniging bijgedragen. Pact heeft al met 3 grote landelijke zorgverzekeraars goede meerjarige contracten afgesloten en streeft met alle zorgverzekeraars naar een meerjarige samenwerking. 

Wilt u ook onderdeel uitmaken van het collectief met meer dan 300 zelfstandige collega's, waarbij u uw eigenheid volledig behoudt en herkenbaar blijft als zelfstandige apotheek in uw wijk? Neem dan telefonisch contact op met Pact op 085 201 06 15. U bent meer dan welkom! 

Wel willen we u er op wijzen dat aanmelden niet automatisch betekent dat u zich bij Pact kan aansluiten.

Een aantal kandidaat-apotheken hebben we helaas moeten teleurstellen om verschillende redenen:

1. De apotheek meldt zich te laat aan 

De meeste zorgverzekeraars willen voordat ze gaan onderhandelen weten welke apotheken een collectief vertegenwoordigt. Sommige stellen hun deadline al in april voor het opvolgende jaar. Veel apotheken zijn dan nog niet bezig met de zorgcontractering en komen er te laat achter dat dit een probleem is.

2. De apotheek voldoet niet aan de kwaliteitscriteria

Een aantal apotheken die zich had aangemeld, kwam afgelopen jaren niet door de screening op de toelatingscriteria. Pact presteert goed omdat Pact nakomt wat er afgesproken is met de zorgverzekeraars. De Pact apothekers hebben daarom besloten dat er steeds kritisch moet worden gekeken naar nieuwe toetreders. Geen onrealistische grenzen, maar wel voldoende zekerheid om te voorkomen dat slecht presterende apotheken schade toebrengen aan het collectief.

3. De huidige zorgmakelaar houdt de apotheek aan meerjarige zorgverzekeraarcontracten en blokkeert daarmee de overstap

De meerjarige contracten lopen niet altijd synchroon. Hier lopen apotheken tegenaan als ze willen switchen van collectief.

4. De zorgverzekeraar vindt dat Pact een te groot lokaal/regionaal belang krijgt

Tot noch toe valt dit mee, maar gezien de sterke groei van Pact is dit wel een steeds sterker signaal. Indien deze situatie zich voordoet zal Pact altijd het gesprek aangaan met de zorgverzekeraars om toch een oplossing proberen te vinden.

Zorgmakelaar PACT

mei 2016

Sterk, onafhankelijk en compleet

Het apothekerscollectief Pact is een sterk en onafhankelijk platform voor zelfstandige apothekers en apotheekgroepen. Pact heeft een ervaren en gespecialiseerd onderhandelteam en realiseert voor alle Pact apotheken goede contracten tegen reële tarieven met alle zorgverzekeraars. Daarnaast ondersteunt Pact alle deelnemende apotheken bij de uitvoering van de zorgafspraken en bij alle overige zaken die te maken hebben met zorgverzekeraars; financieel, administratief, juridisch én zorginhoudelijk.

Onderscheidende zorgovereenkomsten

Pact realiseert met alle zorgverzekeraars onderscheidende zorgcontracten. Met ruimte voor goede zorg tegen optimale vergoedingen en aardige extra’s; denk aan preferentievrijstelling of hogere profielindeling.

Behoud van volledige ondernemingsvrijheid en ruimte voor uw eigen mening

Bij Pact zijn de deelnemende apotheken vrij om (andere) diensten af te nemen waar ze willen.
Er zit er geen hoofdkantoor of hoofdaannemer met een eigen agenda aan de knoppen. De apotheker beslist uiteindelijk ook zelf of hij/zij een contract met de verzekeraar afsluit.
Bij Pact kunt u profiteren van de ruime ervaring en de kennis van het collectief maar er is ook altijd ruimte om uw eigen bijdrage te leveren. Via de ALV, bij de (thema)klankbordgroepen of gewoon één op één met het bestuur of het onderhandelteam. Zo behoudt u als Pact apotheek de controle over uw eigen onderneming.

Betrouwbaar, transparant en het beste rendement

Pact hanteert een lage contributie, streeft eerlijke contracten na en maakt haar afspraken waar. De overeenkomsten met de zorgverzekeraars zijn transparant, de doelstellingen zijn haalbaar en er vindt geen afroming of  terugvordering van de tarieven plaats. Pact heeft als betrouwbare partner van  zowel apotheken als zorgverzekeraars een sterke positie. Deze kernwaarden maken Pact het best renderende collectief.

Ondersteuning, informatie, rapportages en innovaties

Pact maakt voor de operationele zaken gebruik van de professionele ondersteuning van Pluriplus. De apothekers, farmakundigen, apothekersassistentes en verpleegkundigen van Pluriplus ondersteunen de Pact apotheken niet alleen op afstand, maar ook op locatie bij de implementatie en de regelmatige apotheekbezoeken (2 keer per jaar). Pluriplus verzorgt de informatievoorziening naar de Pact apotheken met regelmatige updates, handleidingen, best practices etc. Deze informatie is gecategoriseerd terug te vinden op het Pact informatieportaal en het Pluriplus-intranet. Pluriplus verzorgt daarnaast regelmatige rapportages naar apotheken en zorgverzekeraars. Deze verschaffen continu inzicht in de voortgang van de zorgafspraken maar signaleren ook mogelijke verbeterpunten voor de individuele deelnemende Pact apotheken. Naast de informatievoorziening, de administratieve ondersteuning, hulp op afstand én op locatie ontwikkelt Pluriplus voor Pact onderscheidende zorgconcepten en innovatieve ICT.

ICT

Pluriplus beheert ook het datawarehouse Nexus, het kloppend hart van NMC. Hét programma dat de apotheek faciliteert in de uitvoering van de zorgafspraken van Pact en nog veel meer.

PACT boekt successen!

november 2015

Pact heeft met alle zorgverzekeraars onderscheidende contracten afgesloten

Na intensieve gesprekken - die in veel gevallen reeds begin dit jaar zijn begonnen - is het onderhandelteam van Pact er in geslaagd met alle zorgverzekeraars tot onderscheidende afspraken te komen voor 2016 en soms voor 2017. Voor alle apotheken van Pact.

Pact blijft groeien!

Pact vertegenwoordigt inmiddels meer dan 200 apotheken. Helaas hebben wij een aantal apotheken dit jaar niet kunnen helpen omdat ze nog vastgehouden werden bij hun huidige collectief. Wij hopen deze apotheken komend jaar alsnog welkom te mogen heten!

Pact voor en door apotheken

Pact is het enige onafhankelijke collectief waar de deelnemende apotheken zelf invloed uitoefenen op de resultaten. Natuurlijk is deelname niet vrijblijvend, ook bij Pact moet je meewerken aan de gezamenlijke afspraken. Maar er is geen hoofdkantoor of hoofdaannemer met een eigen agenda. Bij Pact zitten de deelnemende apotheken aan het roer. Ook als het om moet!

Heldere afspraken, lage kosten, hoog rendement

Pact is een vereniging zonder winstoogmerk. De overeenkomsten met de zorgverzekeraars zijn transparant, er vindt geen afroming van de tarieven plaats en een Pact apotheek zit niet gevangen in een verplicht groothandelscontract.

Professionele ondersteuning en IT

Pact maakt gebruik van de professionele ondersteuning van Pluriplus. Naast de administratieve ondersteuning, hulp op afstand én on site ontwikkelt Pluriplus voor Pact zorgconcepten en innovatieve IT. Pluriplus beheert ook het datawarehouse Nexus, het kloppend hart van NMC, het programma wat de apotheek faciliteert in de uitvoering van de zorgafspraken.

U kunt zich nog altijd aanmelden!

Maximale vrijheid om te ondernemen

CHA Magazine, jaargang 3, editie najaar 2015

Pact is een onafhankelijke apothekerscoöperatie met 200 deelnemende apotheken. Het doel van Pact is om de beste zorgcontracten met verzekeraars uit te onderhandelen en de leden, de zelfstandige openbare apothekers, zo goed mogelijk te ondersteunen bij de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Op welke punten onderscheidt Pact zich van de andere collectieven?

Bij ons behoudt iedereen maximale vrijheid. Wij hebben leden die zaken doen met alle bekende groothandels. Wij sluiten apothekers niet op met verplichte formules en groothandelscontracten. Bij andere collectieven mag je niet weg zolang er nog meerjarige contracten lopen met verzekeraars. Wij geloven niet in al deze vormen van gedwongen winkelnering. Bij ons kunnen apothekers vrij veranderen van groothandel terwijl de contractering gewoon doorloopt. Dat geeft dezelfstandige apotheker maximale vrijheid om te ondernemen. Verder is bij ons niet de groothandel of de apotheekketen de baas. De apothekers zijn dat zelf. Iedereen wordt gelijk behandeld, betaalt hetzelfde tarief en heeft evenveel te zeggen.

Hoe ervaart Pact het lopende contracteerproces met de zorgverzekeraars?

We zien dat de zorgverzekeraars de zaken steeds professioneler voorbereiden. Door de toenemende complexiteit en de onderlinge verschillen moet er ook door ons steeds meer aandacht en tijd gestoken worden in het onderhandelen zelf. Voor de individuele apotheker is dit niet meer te doen. Dat is destijds ook de reden geweest om Pact op te richten, als apothekerscollectief hebben we wél de mogelijkheid om op te treden als professionele gesprekspartnermet alle zorgverzekeraars. De onderhandelingen met alle zorgverzekeraars ervaar ik als zeer constructief. We krijgen veel waardering voor onze input en voor de prestaties van onze achterban.

Hoeveel tijd nemen de onderhandelingen in beslag?

Omdat bij contracteren ook het monitoren, rapporteren en evalueren van de afspraken in een contract en de weg er naar toehoort, heb je sowieso gedurende het hele jaar door contact met de zorgverzekeraars. Daarnaast zijn er enkele vaste zaken die voor alle zorgverzekeraars gelden: op 1 april moeten ze hun inkoopbeleid voor het volgende jaar op hoofdlijnen publiceren. Dat is direct dan ook het startschot voor de onderhandelingen. Omdat half november voor de verzekerden inzichtelijk moet worden gemaakt welke zorg ze al dan niet is gecontracteerd heb je dus in principe gedurende de tussenliggende periode de tijd om tot een overeenkomst te komen.

Wat doet Pact naast het onderhandelen met de verzekeraars?

Pact ondersteunt de apothekers bij alle zaken die te maken hebben met zorgverzekeraars. Pact ontwikkelt daarnaast innovatieve zorg- en doelmatigheidsprojecten. We maken gebruik van speciaal ontwikkelde software, NMC, om de apothekers te ondersteunen bij een efficiënte uitvoering van de gemaakte afspraken, om rapportages te maken voorartsen en verzekeraars en om indicatoren te verbeteren. Verder is er een binnen en buitendienst van apothekers en assistentes die de Pact leden in de praktijk kunnen ondersteunen indien dat nodig is.

Pact is de afgelopen jaren sterk gegroeid, wat zijn de ambities of verwachtingen op dit vlak?

Pact streeft nog steeds naar groei maar wij hoeven niet per se het grootste collectief in de markt te worden. Wel willen wij het beste collectief zijn. Wij geloven dat goede én doelmatige zorg de winnende combinatie is en niet het aantal apotheken dat je vertegenwoordigt aan de onderhandelingstafel. Natuurlijk moet je wel groot genoeg zijn om de benodigde investeringen op te kunnen brengen en om een interessante onderhandelingspartner te zijn voorverzekeraars. Maar Pact groeit nog steeds door, dus dat zit wel goed. Wel lopen we regelmatig tegen het feit aan dat apothekers die zich bij Pact willen aansluiten, niet weg kunnen bij hun bestaande collectief. Apothekers worden gebonden met allerlei verplichtingen en contracten. Wij geloven hier niet in en roepen daarom op goed na te denken bij het maken van een keuze voor een collectief. Wij leggen in ieder geval graag aan al deze apothekers uit waar de verschillen zitten en waarom Pact het beste collectief voor de zelfstandige apothekers is.

Wim de Schryver, namens het onderhandelteam van Pact

Pact realiseert voor 2015 onderscheidende afspraken voor de farmaceutische zorg

februari 2015

Pact staat voor goede zorg die efficiënt wordt aangeboden tegen passende condities. De vereniging heeft de ambitie om onderscheidend te zijn in de kwaliteit van de farmaceutische zorg. Pact heeft in 2014 een stevige groei weten te realiseren en is de goedkoopste en tegelijkertijd misschien wel het best presterende collectief. Maar liefst 90% van de leden en aangesloten heeft de targets weten te behalen! Pact heeft dan ook voor 2015 met alle zorgverzekeraars onderscheidende afspraken gemaakt. U beslist uiteindelijk zelf of u dit contract met de verzekeraar afsluit. Zo blijft u in control en zelf verantwoordelijk om de gemaakte afspraken te realiseren.

Succesfactoren van Pact

De zelfstandige apotheken binnen de vereniging Pact sluiten uiteindelijk zelf rechtstreeks een contract met de verzekeraar en zijn dus zelf verantwoordelijk om de gemaakte afspraken te realiseren. Pluriplus, het platform voor zelfstandige apothekers, ondersteunt de apotheker hierbij met zorginhoudelijke modules en slimme ICT. Pluriplus biedt de PACT-apotheken volop de mogelijkheid om de met de zorgverzekeraars gemaakte afspraken ook daadwerkelijk na te komen, én hierover efficiënt en inzichtelijk te rapporteren.

Zo heeft Pluriplus in opdracht van Pact, het zorgregistratieprogramma Nexus Medicatie Check (NMC) ontwikkeld. NMC vormt de basis voor alle type afspraken met de verzekeraars, zoals de uitvoering van medicatiebeoordelingen (MBO’s), Baxterevaluaties, MFB’s, Kwaliteitsindicatoren en uiteraard de onderscheidende afspraken van Pact.

In het softwareprogramma NMC, dat gekoppeld is aan het AIS van de deelnemende apotheek, zijn tientallen searches voorgeprogrammeerd. Op basis van deze searches worden door NMC die patiënten geselecteerd waarbij verbeteringen (interventies) mogelijk zijn op het gebied van medicatieveiligheid, doelmatigheid, persistentie en therapietrouw. De apotheker kan vervolgens de interventies en medicatiebeoordelingen op systematische en efficiënte wijze afhandelen (zo nodig bespreken met arts en patiënt), vastleggen en rapporteren in zijn eigen veilige webomgeving van NMC.

Geïnteresseerd?
Wilt u ook onderdeel uitmaken van het collectief met tweehonderd zelfstandige collega’s, waarbij u uw eigenheid volledig blijft behouden en herkenbaar blijft als zelfstandige apotheek in uw eigen wijk? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Peter Wognum, voorzitter van Pact op 06 52430470.

Een solide basis voor de toekomst, en voor verdere groei van Pact

juni 2014 ADVERTORIAL Farma Magazine

Pact heeft sinds zijn oprichting in 2012 een snelle groei doorgemaakt. Door nu aan te sluiten bij het nieuwe initiatief De Zorgmakelaar Farmacie verwacht Pact zijn positie verder te kunnen versterken én zelf verdere groei te kunnen doormaken.

Begonnen met 37 initiatiefnemers in de zomer van 2012, en nog geen twee jaar later telt de vereniging al 180 leden. De zelfstandige apothekers in Nederland hebben de meerwaarde van gezamenlijk onderhandelen via Coöperatieve Vereniging Pact U.A. snel ingezien. “In 2013 hebben we voor het eerst onderhandeld met álle zorgverzekeraars”, zegt voorzitter Peter Wognum. “Het werd spannend toen sommigen daarop de kritische vraag stelden of Pact wel gerechtigd was om dit te doen. We legden deze kwestie direct voor aan de Autoriteit Consument en Markt en die kwam na onderzoek met een duidelijk antwoord: jazeker mag dat. De ACM verklaarde zich volledig akkoord met de door ons gekozen opzet. Hierop slaagden we erin om voor het contractjaar 2014 met alle zorgverzekeraars tot aanvullende contractafspraken te komen. We hebben afspraken gemaakt over de tarieven voor de farmaceutische zorg, over de prestaties die van onze leden mogen worden verwacht en over de verantwoording daarvan richting de zorgverzekeraars. En de zelfstandige apothekers hebben hun waardering hiervoor laten blijken met een snelle verdere groei van Pact.”

De meerwaarde van gezamenlijke contractonderhandeling is groot, benadrukt ook Pact-bestuurslid Rijk Jurg. Hij zegt: “De bottom line is dat je als individueel apotheker simpelweg geen onderhandelingsruimte hebt bij de zorgverzekeraar. Die legt dan gewoon een contract voor, en stelt daarin zelf de tarieven en de juridische voorwaarden. De onderhandelroute via Pact heeft erin geresulteerd dat wij betere zorg kunnen aanbieden en in ruil daarvoor voor onze leden hogere tarieven hebben kunnen bedingen.”

“Onze verwachting is dat Pact zal groeien. Dit maakt onze positie in de contractonderhandelingen voor 2015 alleen maar sterker.”

Ondersteuning door Pluriplus
Maar Pact heeft op meerdere fronten meerwaarde, stelt Wognum. “Pact wordt bij het realiseren van haar doelstellingen geholpen door het ondersteuningsplatform Pluriplus. Pluriplus biedt de leden ondersteuning bij de implementatie middels het ICT-platform Nexus en via de ontwikkeling van zorgmodules op het gebied van kwaliteit, polyfarmacie, doelmatig voorschrijven, therapietrouw en zelfzorg. Dankzij deze ondersteuning biedt Pluriplus de Pact-apotheken volop de mogelijkheid om de met de zorgverzekeraars gemaakte afspraken ook daadwerkelijk na te komen, én hierover efficiënt te rapporteren.” Tegelijkertijd blijven de apotheken die zich aansluiten bij Pact hun eigenheid volledig behouden. “Ze blijven als zelfstandige apotheek herkenbaar in hun eigen wijk of buurt”, zegt Jurg. “Pact staat los van iedere formule of groothandel. En de aangesloten niet-concurrerende apotheken kunnen samen overleggen over het zorgaanbod en onderhandelen met de zorgverzekeraars.”

Samen met De Zorgmakelaar Farmacie
Dit laatste voordeel wordt nog beter benut nu Pact heeft gekozen voor deelname aan De Zorgmakelaar Farmacie (DZF). De schaalvergroting die de aansluiting bij DZF met zich meebrengt, leidt voor de Pact-leden op twee niveaus tot voordelen: het verbetert de efficiency in contractering met de zorgverzekeraars, en het geeft een kwaliteitsimpuls aan de gecontracteerde zorg. “De professionaliseringsslag die we hiermee maken in het contracteerproces is ook voor de zorgverzekeraars interessant”, zegt Jurg. “Zowel in de kwaliteit van de farmaceutische zorg als in de inrichting van de afspraken en het beperken van administratieve lasten is nog écht winst te pakken. De schaalvergroting die we door aansluiting bij DZF bereiken, stelt ons veel beter in staat om hierover het gesprek aan te gaan.”

Wognum vertelt: “DZF wil op deze wijze, net als Pact, een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit en de betaalbaarheid van de farmaceutische zorg. Bovendien is DZF ingericht volgens de principes van Pact, dus ook qua werkwijze betekent dit voor onze leden geen grote overgang. Op de algemene ledenvergadering hebben de leden unaniem voor aansluiting bij DZF gestemd.”

Nu inzetten op groei Pact
Aan de ondersteuning die Pact aan de leden biedt, verandert door de aansluiting bij DZF niets. “Ik denk dat deze schaalvergroting het voor zelfstandige apothekers nog interessanter maakt om zich bij Pact aan te sluiten”, stelt Wognum. “Onze verwachting is dan ook dat Pact zal groeien. Onze ambitie is zo snel mogelijk door de grens van tweehonderd heen te breken. Dit maakt onze positie in de contractonderhandelingen voor 2015 alleen maar sterker.”

Groei van Pact betekent dat wij nog beter op kunnen komen voor de positie van de zelfstandige apotheken, betogen beiden. “Wij geloven in de kracht van de zelfstandige apotheker”, zegt Jurg. “Juist de lokale ondernemer is in staat de verbinding te maken met de andere zorgaanbieders in de eerste en de tweede lijn in de wijk en met de gemeenten. De zelfstandige apotheker is een interessante en stabiele partij voor de andere aanbieders in het veld om mee samen te werken aan de totstandkoming van geïntegreerde eerstelijns zorg. Wel heeft de zelfstandige ondernemer ondersteuning nodig op het gebied van de praktijkvoering, bijvoorbeeld wat de ICT betreft. Daarom is en blijft de koppeling tussen Pact en Pluriplus zo waardevol. En hij heeft ondersteuning nodig in de contractonderhandeling met de zorgverzekeraars. En daarvoor is de nieuwe verbinding tussen Pact en DZF van grote waarde.”

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in de coöperatieve vereniging Pact en de Zorgmakelaar Farmacie, neem dan contact op met Peter Wognum, voorzitter Pact via 06-52430470 of via 085-2010615.

De Zorgmakelaar Farmacie geïntroduceerd

25 april 2014 PERSBERICHT

Nieuwe samenwerking tussen apotheken maakt efficiënte onderhandelingen en meer kwaliteit in de zorg mogelijk.

Den Haag, 25 april 2014 - Vandaag heeft De Zorgmakelaar Farmacie, vertegenwoordigd door Marco Kortleve en haar juridisch adviseur Diederik Schrijvershof, haar plannen bekend gemaakt. Drie marktpartijen in de openbare farmacie, BENU Apotheken, Alphega apotheek en de Coöperatieve Vereniging Pact hebben te kennen gegeven interesse te hebben in dit nieuwe onderhandelingsinitiatief. Deze partijen willen zo de kwaliteit van de farmaceutische zorg in Nederland naar een hoger plan tillen en een bijdrage leveren aan het versnellen en verbeteren van het contracteerproces. Het initiatief werkt met een onafhankelijke zorgmakelaar. De samenwerking tussen ongeveer 700 openbare apotheken moet op 5 juni zijn definitieve beslag krijgen. De betrokken bedrijven en collectieven zullen de komende weken gebruiken om met alle aangesloten apotheken in overleg te treden.

De Zorgmakelaar Farmacie (DZF) zal een aantal zorgvuldig samengestelde verenigingen van onderling niet-concurrerende apotheken gaan vertegenwoordigen in de onderhandelingen met zorgverzekeraars over farmaceutische zorg. Bij het indelen van de verenigingen wordt aangesloten bij de zogenaamde Pact regels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) uit 2013.

Meer kwaliteit tegen lagere kosten

De samenwerking is er op gericht de kwaliteit van de zorg en de snelheid van de onderhandelingen te vergroten. Woordvoerder van het initiatief, Marco Kortleve: “Door met verschillende verenigingen van onderling niet concurrerende apotheken te werken, krijgen alle deelnemende apotheken toegang tot de onderhandelingen. Een ander groot voordeel van de aanpak is dat ook concreet en direct waar mogelijk op alle onderdelen invulling wordt gegeven aan de Good Contracting Practices, die recent door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn geactualiseerd.

Platform voor apotheken en verzekeraars

DZF biedt de zorgverzekeraars vooraf inzicht in de samenstelling van de verenigingen. Van apotheken wordt met het oog op het behalen van maximale efficiencyvoordelen verlangd dat ze exclusief kiezen voor DZF. Medio juni weten de verzekeraars daarmee ook direct met wie zij onderhandelen. Verzekeraars zullen ook uitdrukkelijk uitgenodigd worden van het platform gebruik te maken om onderwerpen die voor hen van belang zijn te agenderen. “We zijn in staat om op efficiënte wijze centraal afspraken te faciliteren als verzekeraars daarom vragen. Ook kunnen we het platform inzetten om, binnen de grenzen van de Mededingingswet, voor alle 700 apotheken te rapporteren over de bereikte resultaten. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een win-win situatie creëren en dat zorgverzekeraars van dit aanbod gebruik gaan maken”, aldus Kortleve.

ACM is van het initiatief op de hoogte gebracht.

Wij sluiten aan bij de De Zorgmakelaar Farmacie

27 mei 2013 ADVERTENTIE Pharmaceutisch Weekblad 21, 23 mei 2014, jaargang 149

Pact, de landelijke coöperatieve vereniging van, voor en door zelfstandige apothekers

11 december 2013 ADVERTORIAL in FM en PW

De coöperatieve Apothekersvereniging Pact is een onderhandelingscollectief van, voor en door zelfstandige openbare apothekers. Pact is vorig jaar zomer opgericht door een groep apothekers die meer regie wilden over de onderhandelingen met verzekeraars. Het afgelopen jaar heeft Pact zich op alle fronten sterk ontwikkeld. Pact is inmiddels uitgegroeid tot een professionele vereniging met 175 deelnemers die met vrijwel alle zorgverzekeraars additionele afspraken heeft gemaakt over de farmaceutische zorg in 2014. Met een paar verzekeraars wordt nog onderhandeld.

Pact wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de farmaceutische zorg in Nederland. Volgens Pact kan dit het beste als het verbeterde zorgaanbod aan een aantal voorwaarden voldoet. Het moet goed aansluiten bij de huidige praktijk, het moet efficiënt en transparant zijn in de uitvoering, er moet een eerlijke beloning tegenover staan en zoveel mogelijk apotheken moeten kunnen participeren. Uitvloeisel van deze doelstellingen is dat Pact zich niet verbonden heeft aan een groothandelsorganisatie of keten en toegankelijk wil zijn voor de gemiddelde apotheek als het gaat om de kwalitatieve eisen aan het lidmaatschap en als het gaat om de kosten. De kwaliteitseisen zijn daarom beperkt tot de kern; certificering, registratie van de apotheker en structureel overleg met de huisarts(en). Dankzij de verenigingsstructuur en een scherpe kostenbewaking is Pact het goedkoopste apothekerscollectief van Nederland.

Pact bijna verdubbeld in leden

Om een solide juridische basis onder de vereniging te leggen, heeft Pact de statuten, de regelementen en het verenigingsbeleid voorgelegd aan Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM heeft de opzet van Pact mededingingsrechtelijk getoetst en in juli van dit jaar een positief oordeel afgegeven. Hiermee neemt Pact een unieke positie in tussen de andere collectieven.

Tegelijkertijd is door Pact in het begin van dit jaar het zorgprogramma Nexus Medicatie Check geïntroduceerd bij de verzekeraars. Pact ging in 2013 de onderhandelingen in met een solide juridisch structuur én een professioneel zorgaanbod. Toen duidelijk werd dat Pact hiermee onderscheidende contracten zou gaan realiseren, is het aantal deelnemers in enkele maanden verdubbeld van 90 apotheken voor de zomer tot 175 op dit moment.

Nexus Medicatie Check (NMC)

NMC, het zorgprogramma van Pact, vormt de basis voor de plusafspraken met de verzekeraars en voor de uitvoering van medicatiebeoordelingen (MBO’s). Het softwareprogramma NMC is door Pluriplus ontwikkeld. Hoe werkt NMC in grote lijnen? Vanuit de AIS-en van de deelnemende apotheken wordt dagelijks een beveiligd datawarehouse gevuld met de medicatiehistorie van de gehele apotheekpopulatie. In het softwareprogramma NMC zijn tientallen searches voorgeprogrammeerd op basis van MFB’s, zorgstandaarden en doelmatigheidscriteria.

Op basis van deze searches worden door NMC die patiënten geselecteerd waarbij verbeteringen (interventies) mogelijk zijn op het gebied van medicatieveiligheid, doelmatigheid, persistentie en therapietrouw. De apotheker kan inloggen en deze interventies op systematische en efficiënte

wijze afhandelen (zo nodig bespreken met arts en patiënt), vastleggen en rapporteren. Daarnaast kent NMC een speciale applicatie om de afhandeling van de medicatiebeoordelingen een stuk eenvoudiger te maken. De onderscheidende afspraken met de zorgverzekeraars zijn of worden allen geprogrammeerd in NMC. De apotheker kan in januari dus direct aan de slag met de patiënten en de interventies die NMC op basis van de contractafspraken heeft geselecteerd. Daarnaast is NMC bij uitstek geschikt voor de uitvoering van de afspraken in de diverse basiscontracten zoals die over de 18 MFB’s van Achmea, de ZiZo-indicatoren en de checks op de weekmedicatie. Op www.apothekerspact.nl treft u een leuke, korte en informatieve animatie aan over NMC. Hiermee krijgt u een aardige indruk van de werkwijze en de mogelijkheden.

Pact groeit door

Pact staat nu duidelijk op de kaart en de uit onderhandelde contracten voor 2014 zijn door de apothekers goedgekeurdop de algemene ledenvergadering. Dat wil niet zeggen dat hiermee het werk gedaan is. Dat begint nu eigenlijk pas. Iedereen weet dat de apotheekmarges de afgelopen jaren sterk gekrompen zijn en dat openbare apotheken in toenemende mate in de problemen raken. Geen enkel collectief heeft dat tij nog kunnen keren. Er liggen wat Pact betreft dus nog een drietal grote uitdagingen. Ten eerste om te laten zien dat de apotheken die meedoen aan Pact in staat zijn om de extra zorg die gecontracteerd is, ook waar te maken. Ten tweede om een strategie te formuleren die er toe leidt dat een apotheek die goede zorg levert, een betere beloning krijgt. En tenslotte om de vereniging nog een slag te laten groeien waardoor wij onze doelstellingen; verbetering van de farmaceutische zorg en een betere vergoeding, nog meer kracht kunnen bijzetten.

Voor het bereiken van deze doelstellingen zullen de leden en het bestuur van Pact zich in 2014 opnieuw maximaal inzetten. Een nog sterkere, lees grotere vereniging, zou daarbij helpen. U kunt via de vereniging uw stem laten horen en meebeslissen over zaken als zorgaanbod, tarieven en voorwaarden voor de contractering van 2015. Als u nu een basiscontract heeft en zich aansluit bij Pact kunt u bovendien voor de meeste verzekeraars nog meedoen aan de additionele afspraken voor 2014. Wij willen u daarom bij deze graag uitnodigen om eens na te denken over aansluiting bij uw collega’s die al eerder voor Pact kozen. Indien u vragen heeft of lid zou willen worden, neemt u dan s.v.p. contact op met het secretariaat van Pact via info@apothekerspact.nl of bel 085 201 06 15. Of informeert u eens bij een collega uit de buurt die reeds bij Pact aangesloten is. Wij ontvangen u graag in onze vereniging.

Het bestuur van Pact

Pact zet in op groei

11 juli 2013 ADVERTENTIE in PW

Advertentie

Zelfstandige apothekers mogen gezamenlijk onderhandelen met verzekeraars

02 juli 2013 PERSBERICHT

Informele zienswijze AMC:

Zelfstandige apotheken mogen onder voorwaarden gezamenlijk onderhandelen met verzekeraars. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vandaag via haar website laten weten. De brief of informele zienswijze is de uitkomst van een door Apothekerscoöperatie Pact begin mei van dit jaar ingediend verzoek bij de ACM. De conclusies geven niet alleen zelfstandige apothekers de benodigde ruimte om gezamenlijk te onderhandelen. De ACM merkt op dat “de onderliggende systematiek van het model ook toepasbaar zou kunnen zijn in andere sectoren van de zorg.”

Op 28 juni heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op verzoek van Apothekers-coöperatie Pact (Pact) een oordeel gegeven over Pact. De ACM komt tot de conclusie dat “het model dat Pact hanteert om zelfstandige apotheken te ondersteunen bij onderhande-lingen met zorgverzekeraars in beginsel niet in strijd is met artikel 6 Mw.” Deze informele zienswijze was nodig nadat een aantal zorgverzekeraars twijfels had geuit over de opzet van de vereniging Pact in relatie tot de Mededingingswet. Peter Wognum, voorzitter van Pact: “We zijn verheugd over deze brief van de ACM. Dit betekent voor alle partijen duidelijkheid. Pact heeft veel geïnvesteerd in het uitgebreide vooronderzoek dat nodig was voor deze aanvraag. Van Doorne advocaten en de Stichting Farmaceutische Kengetallen hebben ons daarbij ook goed geholpen. We beschikken nu over voldoende juridische zeker-heden om met alle zorgverzekeraars goed te kunnen onderhandelen over de contracten en de zorgconcepten die wij hebben ontwikkeld”.

Pact is in juni 2012 opgericht met als doel zelfstandige apotheken te ondersteunen bij het verder verbeteren van de farmaceutische patiëntenzorg. Pact onderhandelt daarnaast met verzekeraars over contracten. Pact is de enige grote onafhankelijke landelijke apothekers-coöperatie waar de leden (apotheekeigenaren) rechtstreeks zeggenschap hebben over het onderhandelingsproces en de acceptatie van de uitkomsten. Het lidmaatschap staat open voor een eerlijk contract voor niet met elkaar concurrerende apotheken. Peter Wognum: “Pact is geen zorgmakelaar of hoofdaannemer, maar een vereniging van, voor en door leden. Apotheekeigenaren zitten zelf aan de knoppen. Een uniek concept”. Op dit moment bestaat de achterban van Pact uit ongeveer 90 apotheken.

De uitspraak van de ACM biedt niet alleen comfort aan zorgverzekeraars. De vereniging kan nu weer vaart maken met de verdere groei. Peter Wognum: “Onze achterban wil de beste farmaceutische zorg voor haar patiënten. Pact biedt hiervoor het platform. Door de uitspraak kunnen we de vereniging verder uitbouwen en investeren in de organisatie, de farmaceutische kennis en de ondersteunende ICT. Want er zijn nog steeds veel zelfstandige apothekers en kleinere apotheekgroepen die niet of onvoldoende georganiseerd zijn en die op zoek zijn naar een onafhankelijke club waarin ze zelf kunnen meebeslissen. Dat is onze doelgroep.” Apothekerscoöperatie Pact wil op basis van haar model dit en komend jaar uitgroeien tot een landelijke vereniging met ruim 200 apotheken.

Voor meer informatie over Pact en de brief van de ACM kunt u bellen met de heer (Peter) Wognum, voorzitter Pact (06-52430470).

Pluriplus, de naamloze formule van de Pluripharm groep

27 mei 2013 PERSBERICHT

De Pluripharm-organisatie is dé full service dienstverlener voor zelfstandige apothekers. Ons uitgangspunt: farmaceutische zorg in de eerste lijn is vooral lokale zorg. In de buurt van de patiënt en in goede samenwerking met de andere lokale collega’s uit de eerste lijn, vooral de huisarts. Het aanbod van Pluripharm ondersteunt de apotheker hierbij maximaal. Zowel in de backoffice (administratie, logistiek, operatie) als in de frontoffice (marketing, contractering). Zo kan de apotheker zich concentreren op zijn kerntaken: het verlenen van zorg en het lokale ondernemerschap.

Pluripharm groothandel sluit hierop aan met state of the art logistieke dienstverlening, waaronder baxtering en central filling XL, met een uitstekende service, met aandacht voor de klant en met een goed rendement tegen lage (beheers)kosten. Pluriplus is het bedrijfsonderdeel dat apothekers ondersteunt met collectieve inkoopcontracten, trainingen, marketing van OTC, certificering, FPZ zorgmodules en zorgcontractering (via Pact). In dit artikel gaan we in op de ontwikkelingen bij Pluriplus.

Pluriplus

Pluriplus is uitgegroeid tot een breed generiek ondersteuningsplatform dat de aangesloten apotheken helpt bij de bedrijfsvoering. Met lage beheerskosten en een prima aanvullend rendement dat de contributiebijdrage vele malen overstijgt. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels maken ongeveer 140 apotheken gebruik van het Pluriplus-aanbod. Wij geloven niet dat kostbare nationale PR-campagnes rond een merknaam renderen. De openbare farmacie is volgens ons vooral local business. Wij merken dan ook dat veel apothekers wel de ondersteuning van een formule zoeken, maar geen behoefte hebben aan een huisstijl, een naam en allerlei verplichtingen. En dat is precies wat Pluriplus biedt. Wij noemen het zelf “de formule zonder naam”. Daarnaast beslissen de apothekers zelf aan welke projecten ze deelnemen. Want one size fits all past niet bij lokaal onderne-merschap. De deelname aan Pluriplus staat open voor alle zelfstandige apothekers, ongeacht waar men inkoopt. Deze zomer wordt het Pluriplus-pakket gecompleteerd met onder meer een OTC- module met schappenplan en marketingondersteuning. Instappen kan al vanaf € 1800,- per jaar per apotheek.

Bewezen trackrecord

Pluriplus biedt elk jaar meer FPZ-projecten aan. Uitgangspunt bij alle projecten is altijd dat zij gebaseerd zijn op de zorgstandaarden van de beroepsgroep. De apotheker wordt geholpen bij de uitvoering door slimme ICT-ondersteuning. De farmaceutische consulenten en apothekers van Pluriplus nemen de apotheker zoveel mogelijk werk uit handen. Zo worden de analyses en searches voor de apotheker uitgevoerd en krijgt de apotheker alle ondersteunende documenten en hand-leidingen bij ieder project kant en klaar aangeleverd. Dankzij de unieke online systematiek wordt de projectvoortgang continue bewaakt, waarbij het project in behapbare stukjes is onderverdeeld en de apotheker bij iedere stap een reminder ontvangt en online kan volgen hoe ver hij is gevorderd in het traject. Het succespercentage van de Pluriplus-projecten is door deze werkwijze heel hoog. Dat biedt vervolgens weer vertrouwen aan de partijen die de projecten financieren: de verzekeraars en de industrie.

Nexus Medicatie Check (NMC)

Ons datawarehouse Nexus, dat onder meer gevuld wordt met data uit de AIS’en van de deelnemende apothekers, en onze nieuwe ICT-tool “Nexus Medicatie Check (NMC)” zorgen ervoor dat er meer FPZ-projecten in minder tijd uitgevoerd kunnen worden. Pluriplus heeft veel energie en geld gestoken in de ontwikkeling van NMC. Dit programma screent dagelijks de hele patiëntenpopulatie van alle op Nexus aangesloten apotheken op geneesmiddel gerelateerde problemen. Aan de basis van deze screening staan tientallen Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) op het gebied van persistentie, therapietrouw en onjuistheden in de medicatie. Daarnaast zijn er searches mogelijk op het gebied van doelmatig voorschrijven . De opgespoorde problemen worden per patiënt vermeld. De apotheker kan via een beveiligd netwerk inloggen en aan de hand van afhandelingsschermen voor de input van apotheker, huisarts en patiënt, de interventies van zijn patiënten systematisch afhandelen.

De patiënten met de meeste en de meest relevante interventies komen daarbij standaard bovenaan de lijst te staan. De afgehandelde interventie wordt opgeslagen in Nexus voor rapportagedoeleinden én er wordt gecontroleerd of de interventie leidt tot de corresponderende aanpassingen in het medicatiegebruik. De volgorde bij de afhandeling kan ingesteld worden. Er kunnen selecties gemaakt worden op basis van bepaalde MFB’s, indicaties, geneesmiddelen, patiënten per verzekeraar of per huisarts. Op deze wijze kan de apotheker zich richten op specifieke groepen of op specifieke afspraken met verzekeraars of anderen.

Medicatiereview

NMC kan ook gebruikt worden om patiënten te selecteren die in aanmerking komen voor een complete medicatiereview. Hiervoor worden de geneesmiddelgerelateerde problemen, die NMC voor de geselecteerde patiënten heeft opgespoord, automatisch voor de apotheker ingevuld in het afhandelingsscherm voor de vastlegging van de review. Dat verbetert de inhoudelijke kwaliteit van de review en de snelheid van afhandeling. De afgehandelde interventies worden ook hier weer opgeslagen in Nexus. In de zomer van 2013 gaat NMC live en zal Pluriplus met bijeenkomsten in het land het pakket introduceren. In de loop van dit jaar wordt het aantal MFB’s (searches )verder uitgebreid.

Verdienmodel

In het verdienmodel van de openbare apotheker wordt het leveren van zorg steeds belangrijker. De nieuwe mogelijkheden van NMC zorgen ervoor dat er meer rendement uit de zorgverlening gehaald kan worden. Enerzijds omdat er nieuwe mogelijkheden bij komen anderzijds omdat de afhandelingstijd en de transparantie sterk verbeteren. Verzekeraars zullen vooral geïnteresseerd zijn in selecties op het terrein van doelmatigheid, juist gebruik en in transparante rapportages. De industrie daarnaast ook in therapietrouw, persistentie en ontbrekende medicatie. Pluriplus zal NMC dan ook in de onderhandeling met deze partijen gaan inzetten. Apothekers zullen vooral blij zijn met de mogelijkheid om hun professionele relatie met de huisarts en de zorg voor de patiënten op een hoger niveau te brengen en met het uitzicht dat NMC biedt op een betere honorering van zorgactiviteiten.

De onderhandelingen met de zorgverzekeraars voor de Pluriplus-deelnemers worden hierbij uitgevoerd door het onafhankelijke apothekerscollectief Pact. Pluriplus is ingehuurd door Pact voor de invulling van FPZ. De contacten met de industrie en andere geïnteresseerde partijen worden onderhouden door Pluriplus zelf.

Pact wordt steeds slagvaardiger

26 november 2012

Pact is het jongste landelijke apothekerscollectief dat zich richt op de zelfstandige apothekers. Pact is in juli 2012 opgericht en nu drie maanden oud. Tijd om eens te informeren hoe het er voor staat. Jan Dirk Jansen, bestuurslid Pact, vertelt over de ontwikkelingen en verwachtingen van het jongste landelijke apothekerscollectief voor de zelfstandige apothekers.

Afgelopen zomer is de coöperatieve vereniging Pact opgericht. Kunt u nog eens uitleggen wat de belangrijkste principes hierachter zijn?

Pact biedt de zelfstandige apothekers een onafhankelijk en professioneel samenwerkingsplatform bij de onderhandelingen over een eerlijk basiscontract. Onze basisprincipes zijn: on afhankelijkheid, meebeslissingsrecht en lage kosten. Wij bieden de zelfstandige apothekers of regionale groepen van zelfstandige apothekers een onafhankelijk professioneel platform. Het collectief is van, voor en door apothekers. Dit houdt in dat onze leden samen de baas zijn en dat zij het hele onderhandelingstraject meepraten en meedenken. Dat is uniek. Onze onderhandelingen worden gevoerd door ingehuurde professionals, door getalenteerde leden apothekers of door vertegenwoordigers van regionale clubs van apothekers. Deze keuze maken de leden samen. Bij alle andere collectieven zijn de onderhandelingen een black box; aan het einde van de rit is het afwachten wat eruit komt. Naast onderhandelen voor 2013 is een andere belangrijke doel stelling om Pact nog groter te maken zodat we stevig aan tafel zitten bij alle zorgverzekeraars. Logische con sequentie van deze visie is dat je geen buitensporige kwaliteitsdrempels in de toetreding legt, de kosten zo laag mogelijk houdt, zo min mogelijk verplichtingen aan de leden oplegt en van enige vorm van koppelverkoop afziet.

Hoe zit dat dan met de verplichte deelname van Pact leden aan Pluriplus, een dochteronderneming van Pluripharm?

Dat is inderdaad de enige verplichting die Pact momenteel aan haar leden oplegt. Onze vereniging heeft nu eenmaal ondersteuning nodig bij de backoffice, bij de onderhandelingen, bij de doorberekeningen van contracten en bij het ontwikkelen van een uniform extra zorgaanbod voor eventuele plus contracten. Om dat als vereniging helemaal zelf op te zetten is te kostbaar. Pact koopt deze ondersteuning daarom in bij een derde partij maar is geheel vrij om dat op een andere manier te regelen. Pact heeft geconstateerd dat Pluriplus op dit moment verreweg de goedkoopste aanbieder van deze diensten is en geheel los staat van de activiteiten van de groothandel. Daarbij stelt zij haar zorgondersteuning separaat ter beschikking aan alleapothekers ongeacht het inkoopkanaal of de formule.

Stromen de leden al toe?

We merken steeds weer, bijvoorbeeld tijdens het afgelopen KNMP congres, dat zelfstandige apothekers zeer sympathiek staan tegen over onze basisprincipes; de onafhankelijkheid, het kunnen mee beslissen en de lage contributie. Als er twijfel bestaat dan zit deze vaak in de onbekendheid met de vereniging en of Pact wel groot genoeg is om een vuist te maken. Als ik kijk naar het huidige ledenaantal en naar de pijplijn met concreet geïnteresseerden dan verwacht ik dat we dit jaar afsluiten met meer dan 100 leden. De groei verloopt daarmee volgens onze verwachtingen.

Wordt de belangenbehartiging niet te veel versnipperd?

Er zijn vier grote landelijke zorgverzekeraars waar iedereen beducht voor lijkt te zijn. Waarom zouden vijf grote landelijke apothekerscollectieven dan teveel zijn? Wij vinden het eerder een zorg dat er nog honderden niet georganiseerde zelfstandige apothekers rondlopen die bovendien Pact nog onvoldoende kennen. Er is daarmee meer dan voldoende ruimte voor een tweede grote vereniging die exclusief de belangen behartigt van de zelfstandige apothekers. Het is ook goed dat er iets te kiezen valt.

Hoe wil Pact zich onderscheiden als het gaat om het zorgaanbod?

Het draait nu allereerst om een goed basiscontract. Maar mocht dat lukken dan zetten we de Nexus Medicatie Check (NMC) in voor de onderhandelingen over het pluscontract. Maar dan wel op basis van een eerlijk tarief.

Wat houdt NMC precies in?

Nexus Medicatie Check (NMC) is voor ons ontwikkeld door Pluriplus. NMC is het intelligente deel van de software, de data komen uit Nexus. Nexus is een datawarehouse die wordt gevoed vanuit de apotheekinformatiesystemen van onze leden. Over al deze prescriptie gegevens worden dagelijks en tegelijker tijd diverse searches uitgevoerd op het gebied van persistentie, compliance, ontbrekende en overtollige medicatie, interacties en contra-indicaties. En, interessant voor verzekeraars, searches om onnodig dure medicatie op te sporen. De gesignaleerde verbetermogelijkheden worden gebundeld per patiënt. De apotheker die de data heeft geleverd kan, als enige, via een beveiligde internetportal de door NMC gesuggereerde zorginterventies afhandelen. De eindbeoordeling van de signalen door de apotheker, de arts en de patiënt worden met codes vastgelegd in het dossier in Nexus. Dit is dan weer de basis voor rapportages en afrekeningen door de zorgverzekeraar.

Is NMC exclusief voor Pact leden?

Nee, wij hebben geen exclusief contract met Pluriplus. De Nexus Medicatie Check is beschikbaar voor alle geïnteresseerde zelfstandige apothekers. Dat juichen wij ook toe. Hoe meer apothekers afnemen, hoe lager de kosten. Dat is belangrijker voor onze leden dan exclusiviteit.

Hoe gaat het met de onderhandelingen?

Een goed basiscontract voor 2013 is nu het allerbelangrijkste en de standpunten liggen nog ver uiteen. Dit maakt de onderhandelingen niet makkelijker. Wij bieden in de eerste week van november namens onze leden en aangeslotenen een contract aan op basis van de KNMP uitgangspunten. Hierbij houden we rekening met een aantal principiële bezwaren van onze leden tegen de huidige contracten. Veel meer kan ik er op dit moment niet over zeggen behalve dat ik verwacht dat het spannend zal worden.

Zelfstandige apothekers slaan handen ineen

03 juli 2012 PERSBERICHT

BAARN, 2 juli 2012.
Op vrijdag 29 juni 2012 heeft een groep van ongeveer veertig apothekers, ondersteund door Pluripharm, de coöperatieve vereniging PACT U.A. opgericht. De initiatiefnemers, waaronder SGE, zijn verspreid over het hele land.

PACT wil de zelfstandige apothekers helpen bij de onderhandelingen over een evenwichtig en eerlijk basiscontract met de zorgverzekeraars, tegen reële tarieven en voorwaarden. Gezien de problemen die apothekers nu ondervinden met het lopende contract heeft dit de hoogste prioriteit. Daarnaast zal PACT extra services en zorg gaan aanbieden via een addendum op het basiscontract. Deze extra zorgmodules en de benodigde ICT ondersteuning, waaronder het intelligente datawarehouse Nexus, worden aan PACT geleverd door Pluriplus, een zusteronderneming van Pluripharm.

PACT is een vereniging gebaseerd op het kralenketting model. Dat wil zeggen alleen apothekers die volgens NMa / NZa richtlijnen niet te beschouwen zijn als concurrenten kunnen deelnemen aan de coöperatie. Dat heeft als voordeel dat leden in alle vrijheid met elkaar kunnen overleggen. Apothekers die wel als concurrenten worden beschouwd kunnen meedoen op een andere basis, namelijk als aangeslotenen. PACT is een vereniging van, voor en door zelfstandige apothekers. De leden zijn de baas en bepalen hoe en door wie er onderhandeld wordt. Professionele ondersteuning is beschikbaar.

Nu PACT bestaat, is één van de belangrijkste doelen de vereniging zo snel mogelijk te laten groeien in alle kernwerkgebieden van de grote verzekeraars. Enerzijds om meer evenwicht aan te brengen in de onderhandelingen, anderzijds om een interessante onderhandelingspartner te worden. PACT roept daarom alle zelfstandige apothekers in Nederland op om aan te sluiten.

De apothekersvereniging PACT heeft voor zelfstandigen een aantal pluspunten ten opzichte van andere collectieven;

  • Toegang voor alle zelfstandige apothekers en apothekersgroepen zonder verplichte koppeling aan een formule of groothandel.
  • Iedereen kan onder eigen vlag blijven werken.
  • De zelfstandige apothekers zijn de baas in PACT.
  • De leden kunnen onderling vrijelijk overleggen over de onderhandelingsstrategie, het zorgaanbod, de beste delegatie, de resultaten en het al dan niet ondertekenen.
  • Er wordt scherp gelet op de overheadkosten en PACT wil het meest kosteneffectieve collectief zijn. De voorlopige contributie voor PACT is € 100,- per maand per apotheek.
  • Apothekers die meer informatie zoeken of lid willen worden kunnen zich wenden tot www.apothekerspact.nl

Het bestuur van PACT; Jan Dirk Jansen (voorzitter), Peter Wognum (secretaris), Valérie Jansen van Rosendaal (penningmeester)

***********************Einde************************

Contact
Jan Dirk Jansen, voorzitter PACT
653223996